தனிமை
என்னுயிரே வா...என்னருகே.....

Comments

கவிதையே அவ்வளவு தான்

Popular posts from this blog

பிராமணர் = பறையர். கண்டுபிடித்தார் ஜெயமோகன்.

வலம்புரி சங்கு வேண்டும்...

விரைவாக விந்து வெளியேறுதல் அல்லது துரித ஸ்கலிதம்