தனிமை
என்னுயிரே வா...என்னருகே.....

Comments

கவிதையே அவ்வளவு தான்

Popular posts from this blog

பிராமணர் = பறையர். கண்டுபிடித்தார் ஜெயமோகன்.

டயபட்டீஸ் ப்ரோட்டக்கால்

விரைவாக விந்து வெளியேறுதல் அல்லது துரித ஸ்கலிதம்