ஊடகவியலாளர் சத்தியமூர்த்தி !!!

நான் மிகவும் விரும்பும் குரல். தீர்க்கமான பேச்சு. தீர்க்க தரிசன பார்வை. அற்புதமான மொழியறிவு. இழந்துவிட்டேனே ? உண்மையில் அழுகிறேன்...

http://blog.sajeek.com/?p=493

http://blog.sajeek.com/?p=513

Comments

நான் மிகவும் விரும்பும் குரல். தீர்க்கமான பேச்சு. தீர்க்க தரிசன பார்வை. அற்புதமான மொழியறிவு. இழந்துவிட்டேனே ? உண்மையில் அழுகிறேன்...
போய் வருக :(
http://www.puthinam.com/d/p/2009/feb/sathya_20090213001.jpg

Popular Posts